WABER-systeem®

Waterberging in sportvelden. De ontwikkelingen in de natuur en de verstedelijking van ons land scheppen de behoefte om na te denken over het gebruik van de bodem en om oplossingen te zoeken voor het afvoeren van water. Zeer breed wordt er gesproken over de waterproblematiek zelfs op wereldniveau, maar vooral in ons land, wat voor een deel onder de zeespiegel ligt, staat water hoog op de agenda.

Binnen de Waterschappen wordt hard gezocht naar oplossingen om water te bergen en gedoseerd af te voeren naar het oppervlaktewater met als doel het peil goed te kunnen beheren. Al een aantal jaren wordt er door de Waterschappen gekeken naar de omvangrijke oppervlakte van sportvelden welke mogelijk als waterbuffer kunnen fungeren. Voor de beheerders van de sportvelden is het onder water zetten onbespreekbaar, de kwaliteit van de velden en het gras zijn niet meer te garanderen.

In het kort…

  • Waterberging in sportvelden tot wel 1600m3 per hectare
  • Geen achteruitgang kwaliteit van de velden
  • Betere bespeelbaarheid sport velden door snelle wateraf voer
  • Beregening natuurgrasvelden vanuit waterberging

Met deze dringende behoefte van de Waterschappen, en de terughoudendheid van de sportveldbeheerders in het achterhoofd houdend, heeft GKB Realisatie bv het WABERsysteem ® ontwikkeld. Met dit systeem is het mogelijk om een sportveld te gebruiken als waterberging zonder dat de kwaliteit van het veld achteruit gaat en de gebruikers er iets van merken. In samenwerking met Sport & Recreatie Rotterdam, Waterschap Hollandse Delta, en ISA-Sport is het eerste veld in de zomer van 2008 aangelegd. In de jaren daar na zijn verscheidene voetbal— en hockeyvelden en parkeerplaatsen aangelegd met het WABER-systeem®.

Toepassing Waber-systeem®

Door toepassing van een voldoende grove gradatie steenachtige materiaal in de onderbouw wordt een optimale waterberging verkregen. Als voorbeeld: bij de toepassing van gebroken natuursteen met de afmeting 30-60 mm en een laagopbouw van 40 cm is de holle ruimte in de constructie 40%. Dat geeft zodoende een bergingscapaciteit van 160 liter per vierkante meter wat bij een voetbalveld, dat ongeveer 8.000 m² omvat, een berging geeft van maar liefst 1.300 m³ water.

Het WABER-systeem® omvat de opbouw van een (kunst) grasveld. Door in de opbouw ruimte te creëren voor water, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en sterkte van de fundering, ontstaat er een bergingsruimte waarop een type veld naar keuze duurzaam toegepast kan worden.

Vanwege beschikbaarheid en transportkosten kan een keuze gemaakt worden is diverse soorten steenachtig materiaal echter heeft dit consequenties voor de stabiliteit van het veld. Des te harder de steen, des te kleiner is de verbrijzeling van het materiaal. De wijze van breken van het materiaal geeft het materiaal een haakweerstand waardoor het pakket een stabielere laag vormt.

Mogelijke toepassingen

Het Waber-systeem® is reeds toegepast onder kunstgrasvelden en parkeerplaatsen maar kan ook onder een natuurgrasveld worden toegepast. In de doorontwikkeling van het systeem wordt een voorziening aangebracht om de wateropslag in het veld te benutten voor het hergebruiken van het regenwater voor bijvoorbeeld het beregenen van de aangelegde kunstgrasmat bij toepassing als hockeyveld of voor het beregenen van de eventueel op het complex aanwezige natuurgrasvelden.

Omdat de afvoernormen en de wateropgave steeds meer aandacht krijgen ten aanzien van de beperkte openbare ruimte op het gebied van de ruimtelijke ordening en er in de nabije toekomst een beperking komt op het gebruik van leidingwater en drinkwater zijn we met dit systeem voorbereid op de toekomst waar waterbeheer een belangrijke opdracht wordt voor onze maatschappij.


Bekijk brochure

Meer informatie over het WABER-systeem®?

Neem contact op met een van onze specialisten.

Arjan Kraaijeveld

Algemeen directeur

0180 64 29 29
info@gkbgroep.nl